Levert Corona overmacht op als uw bedrijf haar verplichtingen niet kan nakomen? Mr Laurys Stein, advocaat arbeids- en ondernemingsrecht legt uit hoe het werkt.

Met de minuut nemen de zorgen bij ondernemers toe. Want wat betekent dat voor bedrijven die bijvoorbeeld zaken doen met Chinese bedrijven? Wetende dat het Chinese bedrijfsleven vrijwel volledig is stilgelegd? Dit geldt ook voor andere landen die het bedrijfsleven door Corona stil hebben gelegd of op korte termijn stil gaan leggen. Het stilleggen van van de (vaste) toeleveringsketens naar Nederlandse bedrijven heeft grote gevolgen. Door deze stagnatie kunnen ook Nederlandse bedrijven niet langer voldoen aan hun eigen leveringsverplichtingen. Voor deze bedrijven is van belang om de  overeenkomsten te checken op een mogelijke overmacht clausule.

Overmacht door Corona

Berichtgeving (bron: CNBC) wijst uit dat China inmiddels heeft bericht dat de uitbraak van het Coronavirus kwalificeert als “overmacht”. Met andere woorden:  China meent dat de uitbraak van Corona vormt een “gerechtvaardigde grond” vormt voor het niet kunnen leveren aan de rest van de wereld.

Overmacht is een juridisch begrip dat een niet verwijtbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen. Het moet om een onverwachte gebeurtenis gaan. Een gebeurtenis die iemand verhindert iets te doen wat afgesproken is en niet voorkomen kon worden. Van een partij die zich terecht op overmacht beroept kan in beginsel geen nakoming of schadevergoeding worden gevraagd. Daarnaast kan het bedrijf zich onder omstandigheden bevrijden van zijn verplichtingen. Dit kan zij door de betreffende overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een tekortkoming aan een partij niet kan worden toegerekend als zij niet is te wijten aan zijn schuld. Of niet volgens de wet, een overeenkomst  of geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Overmacht clausule

Maar soms hebben contractpartijen met elkaar geregeld wanneer zij vinden dat sprake is van overmacht.  In hoeverre dan een beroep kan worden gedaan op een  overmacht clausule is dan afhankelijk van de formulering. Ook is het van belang om de omstandigheden die tot overmacht hebben geleid vast te stellen. En in internationale contracten kan ook nog eens van belang zijn welk recht op de overeenkomst van toepassing is.

Overmacht door Corona nu mogelijk?

Door de omvang van het virus lijkt een beroep op overmacht door Corona volgens de wet verdedigbaar. Maar zoals gezegd, contractueel kan dat natuurlijk anders zijn geregeld. En daarnaast is het nog maar de vraag of de niet nakoming misschien toch wel voorzienbaar was. In dat geval kan toch nog aan u een verwijt worden gemaakt. Datzelfde geldt ook als geen gebruik heeft gemaakt van een redelijk alternatief. Het zal dus volledig afhangen van alle feitelijke omstandigheden van het geval. Dus ik adviseer u om een beroep op overmacht goed te onderbouwen.

Tips:

  1. Controleer of in uw commerciële contracten een overmacht clausule is opgenomen;
  2. Ga na of overmacht een rol kan spelen onder de huidige omstandigheden en bepaal in welke mate een dergelijke bepaling kan worden gebruikt (of tegen u kan worden gebruikt);
  3. Controleer de contractuele voorwaarden waaronder een beroep op overmacht kan worden gedaan (formele vereisten, termijn van inroepen enzovoorts);
  4. Is er geen overmacht clausule, dan zal aan de hand van de wettelijke bepaling en de feitelijke omstandigheden moeten worden getoetst;
  5. Treedt zo spoedig als mogelijk in gesprek met de andere contractpartij en probeer een nadere schriftelijke regeling te treffen;
  6. Ga na of er andere manieren zijn om aan uw contractuele verplichten te kunnen voldoen;
  7. Check uw (aansprakelijkheids-)verzekering.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met mij opnemen voor een gratis vrijblijvend gesprek. Als advocaat heb ik veel ervaring op dit gebied en kan ik samen met u kijken hoe uw probleem op een snelle en efficiënte wijze kan worden opgelost. U kunt mij bereiken op 043 – 325 96 79 of via stein@leliveldadvocaten.nl.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

object_pen_1.png Waarmee kunnen wij ú helpen? Gratis oriënterend gesprek