Werktijdverkorting afgeschaft? Maar wat komt daarvoor in de plaats? Door het kabinet is een nieuw pakket aan maatregelen aangekondigd. Volgens het kabinet vraagt “een nieuwe fase” om “extra maatregelen” voor ondernemers.  Mr Laurys Stein, advocaat ondernemings- en arbeidsrecht legt uit wat dat voor u betekent.

Dinsdagavond 17 maart jongstleden is als gevolg van het “Noodpakket banen en economie”, de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Om 18.45u is de Beleidsregel werktijdverkorting formeel beëindigd.

In de plaats van de Werktijdverkorting komt de “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud” (NOW). Deze loonkosten subsidie geldt voor drie maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. De hoogte van de subsidie bedraagt tot 90% van de loonkosten. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder:

 • De werkgever dient zich bij de aanvraag, vooraf te committeren géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De werkgever die de aanvraag doet, verwacht een omzetverlies van minimaal 20%.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, met de mogelijkheid om deze periode met nog eens drie maanden te verlengen (onder nader te bepalen voorwaarden).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Bijvoorbeeld:

 1. De gehele omzet valt weg (dus 100%); dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
 2. De omzet valt voor 50% weg per 1 maart 2020, dan bedraagt de tegemoetkoming maximaal 45% van de loonsom (dus de helft van maximaal 90%)
 3. Wanneer de omzet voor ¼ wegvalt, dus 25%, dan bedraagt de maximale tegemoetkoming dus ook 25% van maximaal 90%, dus 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV zal de aanvraag beoordelen en op basis hiervan al dan niet overgaan tot het verstrekken van een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij een definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Naast de NOW-regeling heeft het kabinet de volgende maatregelen aangekondigd:

 • 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan gezien het coronavirus leiden tot onbedoelde effecten in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld in de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en werkt een regeling uit.

 • Uitstel tot 1 juli administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie

In december 2019 heeft minister Koolmees werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd over te leggen voor werknemers in vaste dienst (de zogenoemde coulanceregeling). Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen (ook zzp’ers) kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

 • Uitstel belastingbetaling

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

 • Verruiming garantiefonds

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits / Borgstelling Land- en tuinbouw / toeristenbelasting en cultuursector / overleg over compensatie getroffen sectoren

Diverse maatregelen alsook overleg (op EU-niveau) over compensatie van specifieke sectoren vindt plaats.

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2020/03/17/beleidsregel-werktijdverkorting

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met mij opnemen voor een gratis vrijblijvend gesprek. Graag bekijk ik samen met  met u  hoe uw probleem op een snelle en efficiënte wijze kan worden opgelost. U kunt mij bereiken op 043 – 325 96 79 of via stein@leliveldadvocaten.nl.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

object_pen_1.png Waarmee kunnen wij ú helpen? Gratis oriënterend gesprek