In mijn eerdere blog schreef ik over het “Noodpakket banen en economie” én het einde van de regeling Werktijdverkorting (wtv). In de plaats van de Werktijdverkorting komt de “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud” (NOW). Doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten.

Deze tegemoetkoming wordt mogelijk indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

Vanochtend om 10.00u heeft minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de NOW bekendgemaakt, welke – kort samengevat – op het volgende neerkomt.

  • De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april a.s. worden ingediend.
  • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9
    (A = percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling; B = de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan EUR 9.538).
  • De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020.
  • De minister kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, per loonheffingsnummer een subsidie verlenen over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
  • Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van die driemaands perioden (meetperiode) de omzet is bepaald.
  • Werkgevers mogen gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag UWV indienen. Doen zij dit wel dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.
  • De minister verstrekt de werkgever bij de beschikking tot subsidieverlening een voorschot. De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van het bedrag van de verlening van de subsidie, welke zal worden betaald in ten hoogste drie termijnen.

Weigeringsgronden:

  • De subsidieverlening kan worden geweigerd, indien of voor zover:

a. niet of onvoldoende aannemelijk is dat de omzetdaling van de betreffende werkgever ten minste 20% zal zijn;
b. het rekeningnummer dat bij de aanvraag is opgegeven niet correspondeert met het in de aanvraag opgegeven loonheffingennummer en de daaraan verbonden rekeninggegevens;
c. geen loongegevens beschikbaar zijn in de polis administratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, over de aangiftetijdvakken, bedoeld in artikel 10, tweede tot en met vierde lid; of
d. de aanvraag anderszins niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen.

Dit zijn enkele hoofdlijnen uit de nieuwe regeling NOW. Advies luidt om de regeling zelf te raadplegen:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met mij opnemen voor een gratis vrijblijvend gesprek. Graag bekijk ik samen met  met u  hoe uw probleem op een snelle en efficiënte wijze kan worden opgelost. U kunt mij bereiken op 043 – 325 96 79 of via stein@leliveldadvocaten.nl.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

object_pen_1.png Waarmee kunnen wij ú helpen? Gratis oriënterend gesprek