Mr. Angela Mohnen

Senior Jurist

  • Algemeen bestuursrecht

  • Staatsrecht

  • Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu en natuur, vergunningen)

Over Angela

Mr. Angela Mohnen heeft bestuursrecht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. In 2003 heeft zij de Beroepsopleiding voor advocaten voltooid. Na de beroepsopleiding heeft zij diverse cursussen op het gebied van omgevingsrecht gevolgd en de opleidingen publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht bij het Instituut voor Bouwrecht voltooid. Angela heeft na haar studie zowel bij de overheid als bij advocatenkantoren gewerkt. Zij is sinds mei 2015 verbonden aan Leliveld Advocaten. Zij is met name gespecialiseerd in omgevingsrecht.

Angela werkt thans als senior jurist bij Leliveld advocaten. Zij is lid van de Vereniging voor Milieurecht.

Recente werkzaamheden van Angela

Het indienen van een voorlopige voorziening en het instellen van beroep met betrekking tot een bestemmingsplan dat realisatie van een nieuw industrieterrein in Brabant mogelijk maakt. Het beroep werd gegrond verklaard en het besluit vernietigd;
Het indienen van beroep voor een natuurvereniging tegen een bestemmingsplan dat de bestemming sport toestond in een natuurgebied waar tevens een beschermde diersoort voorkwam. Het beroep werd gegrond verklaard;
Het adviseren van particulieren over de Monumentenwet;


Het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan waarbij de bestemming woonboten werd wegbestemd. De zienswijze werd gegrond verklaard en de bestemming woonboten werd gehandhaafd;
Het adviseren over contracten betreffende de koop van een woonboot en het toetsen aan het geldende bestemmingsplan en de kaders van het waterschap.
Het adviseren van milieugroepen inzake vergunningen voor ontgrondingen in Limburg;
Het adviseren van een particulier met betrekking tot vergunningen van een biovergistingsinstallatie;
Het adviseren van een particulier inzake het legaliseren van een uitbreiding van het bedrijf;
Het adviseren van diverse particulieren over wel of niet vergunningvrij kunnen bouwen;
Bezwaar indienen tegen een handhavingsbesluit van de gemeente inzake bodemverontreiniging;
Het indien van bezwaar tegen de omgevingsvergunning die de bouw van een buitenproportioneel (oppervlakte, aard bouwwerk en kleuren materialen) tuinhuis bij de buurman mogelijk maakt. Het bezwaar werd gegrond verklaard;
Het adviseren over meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit;
Het adviseren over meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
Het adviseren over planschadeprocedures en overeenkomsten met gemeenten betreffende planschade;
Het adviseren van particulieren en natuurorganisaties inzake beschermde soorten op grond van de Wet natuurbescherming;
Het adviseren over de plannen (milieueffectrapportages en provinciaal beleid) om windmolens te realiseren in de provincie Noord-Holland;
Het indienen van zienswijzen voor omwonenden met betrekking tot de uitbreiding van milieuactiviteiten van een bedrijf.

Het adviseren over verborgen gebreken;
Het adviseren over achterstallig onderhoud door de vereniging voor eigenaren;
Het adviseren over de onderzoeksplicht van de koper.

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans (basis)

Blogs van Angela