Algemene voorwaarden Leliveld Advocaten

 

1. Leliveld Advocaten is een handelsnaam waarvan het recht tot gebruik is verleend aan een aantal voor eigen rekening en risico werkzame advocaten en/of praktijkvennootschap(pen). Een opdracht tot dienst- verlening komt nimmer tot stand met dit samenwerkings- verband doch uitsluitend met de behandelend advocaat of diens praktijkvennootschap. De voor eigen rekening en risico werkzame advocaten zijn: mr. J.E.A.H. Verstraelen; mw. mr. drs. E.M.J. van Haaren; mr. M.M.J. Janssen en jurist mw. mr. A.M. Mohnen. Voorts werkt voor eigen rekening en risico de praktijkvennootschap Leliveld BV, waarvan in dienst zijn mr. J.O.I. Leliveld, mr. J.J.C. Delahaye, mr. drs. T.E.J. Devens en jurist mw. mr. P.W. Switalska.

2. Iedere aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot de behandelend advocaat of diens praktijkvennootschap en te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de desbetreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Hoofdelijke aansprakelijkheid van (deelnemers in) het samen- werkingsverband is uitgesloten.

3. De wederpartij met wie de advocaat of de praktijkvennootschap de overeenkomst van opdracht aangaat wordt hierna aangeduid met “opdrachtnemer”. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer en zijn mede van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Leliveld advocaten.

5. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De beroepsaansprakelijkheids- verzekering voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen

6. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids- beperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief van opdrachtnemer.

8. Door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde (on)kosten – waaronder belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Onder belaste en onbelaste verschotten worden ondermeer verstaan griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten en kosten deskundigen. Daarnaast is opdrachtnemer ter dekking van de algemene kosten gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief
BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon-.fax- en kopieerkosten e.d.. De door opdrachtnemer gemaakte reiskosten worden aan opdrachtgever doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.

9. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd vermeerderd met 2%. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Rapport Voorwerk II (Rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten) op basis van twee punten van het liquidatietarief, doch met een minimum van € 450,00.

10.Opdrachtnemer is altijd en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen terzake van de door haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden.

Meer informatie nodig? Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Bel +31 43 325 96 79

Mail info@leliveldadvocaten.nl