Mag de bank mijn hypotheek opzeggen?

Mr. James Leliveld | Leliveld Advocaten Maastricht

Mr. James leliveld

9 juli 2018

Gaat uw bank de hypotheek opzeggen? In beginsel kan de bank dit doen op grond van de Algemene Bankvoorwaarden. De vraag is echter of dit steeds terecht is. De rechter denkt daar vaker anders over en acht de bank niet altijd bevoegd om de hypotheek op te zeggen. Vraagt u zich af in welke gevallen uw bank bevoegd is om de kredietrelatie op te zeggen? Onder welke voorwaarden de opzegging gerechtvaardigd is? En wat u kunt doen tegen de opzegging? Dit artikel geeft u inzicht in uw juridische positie.

Wanneer mag de bank een hypotheek opzeggen?

 

In beginsel mag de bank te allen tijde de hypotheek opzeggen. Dat volgt uit de Algemene Bankvoorwaarden. Die vormen vrijwel altijd onderdeel van de afgesloten hypotheek. Andersom mag u dit overigens ook. De bank kan op basis van die voorwaarden zelfs zonder een reden en op elk moment direct overgaan tot opzegging. Maar de rechter denkt daar vaak anders over.

Hypotheek opzeggen moet gerechtvaardigd zijn

 

In de rechtspraak is inmiddels bepaald dat opzegging onder omstandigheden niet rechtvaardig is. Dit kan het geval zijn als er geen goede reden is  of  de overtreding te gering is. Denk bijvoorbeeld aan een éénmalige late betaling van de rente en aflossing.

De bank zal doorgaans niet zomaar de hypotheek opzeggen. Opzegging zal pas aan de orde zijn op het moment dat u een van de verplichtingen jegens de bank meermaals niet (tijdig) nakomt. Onder die verplichtingen worden niet alleen de geldschulden begrepen, maar ook alle andere verplichtingen. Bijvoorbeeld de veelvoorkomende verplichting om uw woning niet te verhuren. Om er achter te komen welke verplichtingen voor u gelden, dient u de overeenkomst met de bank goed door te nemen. Ook in het geval van het niet nakomen van dergelijke verplichtingen kan de bank  niet zomaar de hypotheek opzeggen. Dit hang samen met de bijzondere zorgplicht van de bank.

Bijzondere zorgplicht bank bij opzeggen hypotheek

 

In de rechtspraak is bepaald dat de bank uit hoofde van haar maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht heeft ten opzichte van haar klanten. Een hypotheek opzeggen is daardoor alleen mogelijk als de bank  een voldoende zwaarwegend belang heeft. Bovendien dient de maatregel van opzeggen proportioneel te zijn in verhouding tot uw tekortkoming.

Hoe ver deze zorgplicht precies strekt hangt telkens af van de omstandigheden van het geval. Factoren die onder andere een rol kunnen spelen zijn:

  • de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie;
  • een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of een toename van het risico dat de bank loopt;
  • het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer;
  • in welke mate de kredietnemer toerekenbaar tekort is geschoten;
  • of er tijdig is gewaarschuwd voor de naderende opzegging;
  • en of de bank bepaalde verwachtingen heeft gewekt, zoals het gedurende een bepaalde periode toestaan dat de kredietlimiet wordt overschreden.

Uit de jurisprudentie volgt dat per overeenkomst die wordt opgezegd, een belangenafweging dient plaats te vinden. Heeft u meerdere overeenkomsten met de bank (bijvoorbeeld spaarrekening, hypotheek en rekening-courant) dan dient de belangenafweging per overeenkomst plaats te vinden.

Hoe nu verder?

Indien de bank de relatie met u (gedeeltelijk) heeft opgezegd, dienen de lopende overeenkomsten met de bank zo spoedig mogelijk te worden afgewikkeld. Doorgaans informeert uw bank u hierover  ruim voor de datum waarop de overeenkomsten definitief zullen worden beëindigd. U krijgt dan de tijd om uw financiële zaken te regelen.

Indien u het niet eens bent met de opzegging is het raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw bank om hiertegen te protesteren. Houdt uw bank vast aan zijn beslissing om de relatie op te zeggen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij bekijken samen met u uw juridische positie en uw kansen en kunnen u begeleiden in het (juridisch) conflict met uw bank.

Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn?
Wilt u meer weten over uw rechten en plichten en wenst u een advies op maat, neemt u gerust contact met mij op. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt mij een e-mail sturen (leliveld@leliveldadvocaten.nl) of telefonisch contact met mij opnemen( +31 (0)43 3259679 | +0031 (0)6 26532320).

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.