Mr drs Ellen van Haaren Leliveld Advocaten

Mr. drs. Ellen van Haaren

Advocaat

 • Ondernemingsrecht en reorganisaties | rechtspersonenrecht
 • Contracten en  algemene voorwaarden
 • ICT – recht | media- en informatierecht en intellectuele eigendom
 • Arbeidsrecht
 • Specialisatie: Corporate recovery, risicomanagement

 • Business law and reorganisations | corporate law
 • Contracts and general conditions
 • ICT law | media and information law and intellectual property
 • Employment law
 • Speciality: Corporate recovery, risk management

OPLEIDING | TRAINING

Mr. drs. Ellen van Haaren is advocaat en bestuurder (thans mededirecteur Olympisch Stadion). Zij heeft ruime kennis van het ondernemingsrecht, zowel adviserend als procederend, en is door haar bestuurlijke ervaring bekend met de vele facetten van het ondernemerschap. Het is deze combinatie die maakt dat Van Haaren altijd het grote(re) plaatje voor ogen houdt en daardoor haar specialistische kennis gericht kan inzetten op het gebied van arbeidsrecht, ict-recht, (handels)contracten, intellectuele eigendom, huurrecht en bouwrecht.

Ellen van Haaren is sinds 2014 verbonden aan Leliveld Advocaten.

Ellen van Haaren is a lawyer and director (now co-director of the Olympic Stadium). She has extensive knowledge of corporate law, both advisory and procedural, and through her managerial experience she is familiar with the many facets of entrepreneurship. It is this combination that makes Van Haaren always keep the big(ger) picture in mind and therefore can use her specialized knowledge in the areas of labor law, ICT law, (trade) contracts, intellectual property, rent law and construction law.

Ellen van Haaren has been associated with Leliveld Advocaten since 2014.

RECENTE WERKZAAMHEDEN | RECENT WORKS

Ondernemingsrecht en reorganisaties

 • Juridische herinrichting van een gerenommeerd instituut en het begeleiden van de reorganisatie.
 • Het begeleiden van een fusie op het gebied van een nieuw ICT initiatief met een landelijk bekende organisatie.
 • Opzetten en uitwerken van structuur en samenwerkingsverband internationaal opererende consultants.

Business law and reorganisations

 • Legal reorganisation of a renowned institute and the assistance with the reorganisation.
 • The assistance with a merger in the field of a new ICT initiative with a nationally known organisation.
 • Establishment and development of structure and partnership internationally operating consultants.

Contracten / ontbinding

 • Opzetten contractsystematiek voor diverse ICT ondernemingen.
 • Buitengerechtelijke ontbinding van vastgelopen ICT trajecten.
 • Begeleiden van afnemers van ICT diensten.
 • Buitengerechtelijke ontbinding van een omvangrijke sourcingovereenkomst ten behoeve van een multinational.
 • Het opzetten van de juridische structuur voor de (inmiddels) landelijk bekende Studenthotels.
 • Opstellen Turnkey-overeenkomst voor de bouw van een warehouse voor een multinational in Nederland.

Contracts / dissolution

 • Establish contract system for various ICT companies.
 • Extrajudicial dissolution of jammed ICT projects.
 • Assisting buyers of ICT services.
 • Extrajudicial dissolution of a large sourcing agreement for the purpose of a multinational.
 • The establishment of a legal structure for the (now) nationally known Studenthotels.
 • Drafting Turnkey agreement for the construction of a warehouse for a multinational in the Netherlands.

Mediarecht

 • Adviseren van lokale overheid in pr beleid.
 • Adviseren een landelijk bekende muziekuitgever.
 • Bijstaan van een landelijk bekende componist in een auteursrechtenzaak.

Media law

 • Advising of local government in PR policy.
 • Advising of nationally known music publisher.
 • Supporting a nationally known composer in a copyright case.

Arbeidsrecht

 • Het bijstaan van werknemers bij ontslagprocedures.
 • Het opzetten en begeleiden contractsystematiek voor MKB / HR afdelingen.
 • Voorzitterschap begeleidingscommissie bij reorganisatie General Electric.

Employment law

 • Assisting employees with redundancy procedures.
 • Establishment and assistance contract system for SME/HR departments.
 • Chairmanship advisory committee at reorganisation General Electric.

Bouwrecht / huurrecht

 • Het opzetten van de juridische structuur voor de (inmiddels) landelijk bekende Studenthotels.
 • Opstellen Turnkey-overeenkomst voor de bouw van een warehouse voor een multinational in Nederland.
 • Buitengerechtelijke ontbinding van diverse bouwprojecten.
 • Het voeren van een juridische procedure ten behoeve van een stadion wegens brandschade veroorzaakt door de F-side van Ajax.

BESTUURLIJKE FUNCTIE | ADMINISTRATIVE FUNCTIONS

 • Lid raad van toezicht Olympisch Stadion (2012 – 2016)
 • Directielid Olympisch Stadion Amsterdam (2017 – heden)

 • Member supervisory board Olympic Stadium (2012 – 2016)
 • Board member Olympic Stadium Amsterdam (2017 – present)

PUBLICATIES

[basement_vc_gallery id=”1657″ tiles=”1658″]

TALEN

 • Engels goed in woord en geschrift
 • Frans goed in woord

LANGUAGES

 • English good, both verbal as written
 • French good, verbal